Jaarstukken 2018

Balans

Balans

Balans

Vaste activa

VASTE ACTIVA

31-dec

31-dec

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Immateriële vaste activa

1.695

1.950

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

-

-

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

63

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.695

1.887

Materiële vaste activa

211.722

199.067

- Investeringen met een economisch nut:

-

-

- In erfpacht uitgegeven gronden

15.432

16.408

- Overige investeringen met een economisch nut

109.114

97.005

- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven

55.123

54.709

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

32.052

30.945

Financiële vaste activa

8.631

5.570

- Kapitaalverstrekkingen aan:

* Deelnemingen

636

642

* Overige verbonden partijen

855

849

- Leningen aan:

* Woningbouwcorporaties

4.580

3.956

- Overige langlopende leningen

2.561

123

Totaal vaste activa

222.048

206.587

Totaal activa

263.090

246.418

Vlottende activa

VLOTTENDE ACTIVA

31-dec

31-dec

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Voorraden

8.694

14.731

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

8.119

6.462

- Gereed product en handelsgoederen

575

8.269

- Vooruitbetalingen

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

26.611

20.288

- Vorderingen op openbare lichamen

12.806

10.084

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

7.000

5.500

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

0

5

- Overige vorderingen

6.805

4.698

Liquide middelen

890

31

- Kassaldi

31

31

- Banksaldi

859

0

Overlopende activa

4.847

4.782

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

* Europese overheidslichamen

0

0

* Het rijk

23

0

* Overige Nederlandse overheidslichamen

1.332

1.142

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

3.492

3.640

Totaal vlottende activa

41.042

39.832

Totaal activa

263.090

246.418

Recht op verliescompensatie

31-dec

31-dec

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (artikel 40b)

0

0

Vaste passiva

VASTE PASSIVA

31-dec

31-dec

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Eigen vermogen

58.784

56.580

- Algemene reserve

9.460

8.405

- Bestemmingsreserves

44.770

44.321

- Gerealiseerde resultaat

4.554

3.854

Voorzieningen

5.162

5.864

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

0

0

- Egalisatievoorzieningen

1.222

1.612

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3.940

4.252

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

165.636

162.532

- Onderhandse leningen van:

* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

117.930

109.890

* Overige binnenlandse sectoren

35.000

40.000

* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

10.000

10.000

- Waarborgsommen

2.706

2.643

Totaal vaste passiva

229.582

224.977

Totaal passiva

263.089

246.418

Vlottende passiva

VLOTTENDE PASSIVA

31-dec

31-dec

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan
één jaar

23.056

14.250

- Kasgeldleningen

12.500

5.000

- Banksaldi

143

866

- Overige schulden

10.413

8.383

Overlopende passiva

10.452

7.192

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume

5.469

5.530

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

* Europese overheidslichamen

0

0

* Het Rijk

212

278

* Overige Nederlandse overheidslichamen

3.590

1.134

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren
komen

1.181

250

Totaal vlottende passiva

33.508

21.441

Totaal passiva

263.089

246.418

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen

31-dec

31-dec

(bedragen x € 1.000)

2017

2018

Gewaarborgde geldleningen

164.563

167.617

Garantstellingen

125.061

123.166

ga terug