Jaarstukken 2018

Diverse overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele baten en lasten

Onderwerp

B/L

Begroot
2018

Gew.
Begr.
2018

Realisatie
2018

Toelichting

Bron

(bedragen x € 1.000)

Ondernemenden duurzaam Velsen

Winkelloods

Lasten

35

35

35

Dekking res. Winkelfonds Velsen

PPN 2017

Warmtenet

Lasten

15

15

15

Restwarmte Tata Steel

Begr. 2018

Impulsprojecten

Lasten

585

1.425

629

Dekking res. Visie op Velsen

Begr. 2018

Schoon, heel en veilig Havengebied

Lasten

45

45

Dekking res. Parkmanagement Middenhavengebied

1e Burap

Vitaal en sociaal Velsen

Uitkeringverstrekking

Lasten

529

529

0

Egalisatieres. Participatiewet

Begr. 2018

Overschot WMO beg.

Lasten

-600

-1.454

-1.472

Toevoeging res.Sociaal domein

Begr. 2018

Collectief vervoer

Lasten

-239

-299

-60

Toevoeging res. Sociaal domein

Begr. 2018

Dekking tekort jeugd

Lasten

2.600

2.600

2.532

Dekking res. Sociaal domein

Begr. 2018

Toevoeging Sociaal domein

Lasten

-2.500

-2.500

Toevoeging res. Sociaal domein

2e Burap

Intensivering instroom

Lasten

681

543

363

Dekking res. Statushouders

PPN 2017

Flex. capaciteit SD

Lasten

400

400

280

Dekking res. Sociaal domein

PPN 2017

Innovatiebudget SD

Lasten

475

881

381

Dekking res. Sociaal domein

PPN 2017

Sloop onderwijsgebouwen

Lasten

129

4

Gymzaal de Kruisberg/Vellesan colleg

2e Burap

Sociaal Culturele accommodaties

Lasten

300

Dekking res. Visie op Velsen

Begrotingswijziging

RSA subsidie trainingen jeugd

Baten

26

RSA subsidie trainingen Jeugd

Res. Participatie wet

Lasten

-1.279

-1.280

Toevoeging res. Part. Resultaatl IJW! 20

2e Burap

Wonen en leven in Velsen

Egalisatie voertuigen

Lasten

-41

-41

-41

Egalisatie res. Voertuigen

Begr. 2018

Startersleningen

Lasten

40

40

0

Dekking res. Visie op Velsen

Begr. 2017
& 2e Burap

Bijdr.div.projecten

Lasten

170

170

0

Dekking res. Stedlijke vernieuwing

Begr. 2018

Egalisatie rioolrecht

Lasten

110

110

93

Dekking res. Riolering

Begr. 2018

Egalisatie hondenoverlast

Lasten

26

26

43

Dekking res. Bestrijding overlast

Begr. 2017
& 2e Burap

Res. Onderhoud openbare ruimte

Lasten

-798

-798

Doorschuiven van projecten

2e Burap

Res. Onderhoud openbare ruimte

Lasten

1.141

799

Div.projecten openbare ruimte

2e Burap

Onderz. Wijkerpoort

Lasten

10

10

0

Onderzoek samen met Beverwijk

Begr. 2018

Reserve afvalstoffenheving

Lasten

250

259

Dekking toegenomen kosten

2e Burap

Impulsprojecten

Lasten

261

732

115

Dekking res. Visie op Velsen

Begr. 2018/1e Burap

Omgevingswet

Lasten

70

70

55

Kosten voor implementatie

PPN 2017

Verkoop percelen

Baten

163

percelen Bloemendaalse wweg

Exploitatie

Project de Noostaat

Lasten

33

0

Dekking reserve Stedelijke vernieuwing

2e Burap

Storting grondbedrijf

Baten

285

Reserve grondbedrijf

Exploitatie

Stadsschouwburg

Lasten

1.500

1.500

Dekking Algemene reserve

1e Barap

Burger en bestuur

Verkiezingen

Lasten

0

-4

-4

Egalisatie kosten verkiezingen

Begr. 2018
1e Burap

Verkiezingen

Lasten

20

20

0

Egalisatie kosten verkiezingen

Begr. 2018

Reserve FLO

Lasten

-175

-175

Jaarlijkse dotatie Reserve FLO

2e Burap

Reserve FLO

Lasten

269

227

FLO kosten 2018

2e Burap

Ijmond samenwerking

Lasten

50

50

0

Onderzoek samenwerking

PPN 2017

Extra inkomsten uit dwangsommen

baten

100

100

Extra inkomsten uit dwangsommen

1e Burap

RSA subsidie milieudienst

baten

80

RSA subsidie milieudienst

Democratische verrijking

Lasten

150

32

Motie van de Raad

1e Burap

Financiën en organisatie

Sportaccommodaties

Lasten

165

165

Grootonderhoud sportpark Groeneveen

1e Burap

Egalisatie sportaccommodaties

Lasten

423

423

43

Egalisatie res.Sportaccommodaties

Begr. 2018

Sportaccommodaties

Lasten

-465

-227

Doorschuiven onderhoud naar komende jaren

2e Burap

Inform.gest.werken

Lasten

80

80

0

Voorbereidende kosten

Begr. 2018

Res. Decentralisatie

Lasten

2.500

2.500

Ontrekking t.b.v. SD

2e Burap

Algemene reserve

Lasten

1.740

1.740

Onttr tbv negatief begr. Saldo na 1e burap

1e Burap

Verkoop panden

Baten

2.547

2.180

Verkoop panden

1e Burap

Voorziening ICT

Lasten

1.563

1.563

2 jarig incidenteel geld

1e Burap

Reserve beleidsspeerpunten

Lasten

363

363

Dekking div. budgetten

Bestedingsvoorstel

verkopen div percelen

Baten

17

2.317

2.390

verkopen

2e Burap

Opbrengst Pontplein

Baten

22

22

Pontpleinen overgedragen

1e Burap

Sanering grond

Lasten

750

350

Dekking Reserve Grote Hout/binnenvaartkade

1e Burap

Totaal incidentele lasten

Baten

17

4.986

5.246

Totaal incidentele baten

Lasten

5.700

12.042

7.576

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Reserve

Toevoeging/onttrekking

Begroot
2018

Gew.
Begr.
2018

Realisatie
2018

Toelichting

Bron

(bedragen x € 1.000)

Ondernemend en duurzaam Velsen

Winkelfonds Velsen

Onttr.

35

35

35

Winkelloods

PPN 2017

Visie op Velsen

Onttr.

585

1.425

629

Impulsprojecten

Begr. 2018
1e Burap &
2e Burap

Reserve Parkmanagement Middenhavengebied

Onttr.

45

45

Bijdrage kostenBIZ Middenhavengebied

1e Burap

Vitaal en sociaal Velsen

Participatiewet

Onttr.

529

529

0

Uitkeringsverstrekkingen tekort

Begr. 2018
1e Burap &
2e Burap

Sociaal domein

Toev.

600

1.454

1.472

Overschot WMO begeleiding

Begr. 2018
1e Burap

Sociaal domein

Toev.

239

299

60

Collectief vervoer

Begr. 2018
1e Burap

Sociaal domein

Onttr.

2.600

2.600

2.532

Dekking tekort jeugd

Begr. 2018
1e Burap

Sociaal domein

Toev.

2.500

2.500

Toevoeging reserve SD

2e Burap

Statushouders

Onttr.

681

543

363

Intensivering instroom

PPN 2017

Sociaal domein

Onttr.

400

400

280

Incidenteel meerwerk SD

PPN 2017

Sociaal domein

Onttr.

475

881

381

Innovatiebudget SD

PPN 2017

Res. Participatie wet

Toev.

1.279

1.280

Toevoeging res. Part. Resultaatl IJW! 20

2e Burap

Res. Visie op Velsen

Onttr.

300

Voorbereidingskosten/plankosten planuitwerking

Begrotingswijziging

Wonen en leven in Velsen

Res.voertuigen

Toev.

41

41

41

Egalisatie voertuigen

Begr. 2018
1e Burap

Visie op Velsen

Onttr.

40

40

Startersleningen

Begr. 2017
2e Burap

Stedelijke vernieuwing

Onttr.

170

170

Bijdr. Diverse projecten

Begr. 2018
1e Burap

Riolering

Onttr.

110

110

93

Egalisatie rioolrecht

Begr. 2018
1e Burap

Bestrijding overlast

Onttr.

26

26

43

Egalisatie hondenoverlast

Begr. 2017
2e Burap

Visie op Velsen

Onttr.

261

732

115

Impulsprojecten

Begr. 2018/1e Burap
1e Burap

Res. Onderhoud openbare ruimte

Toev.

798

798

Doorschuiven van projecten

2e Burap

Res. Onderhoud openbare ruimte

Onttr.

1.141

799

Div.projecten openbare ruimte

2e Burap

Reseve stedelijke vernieuwing

Onttr.

33

0

Project de Noostaat

2e Burap

Reserve afvalstoffenheving

Onttr.

250

259

Dekking toegenomen kosten

2e Burap

Algemene reserve

Onttr.

1.500

1.500

Stadsschouwburg

1e Burap

Reserve grondbedrijf

Toev.

285

Storting grondbedijf

Burger en bestuur

Verkiezingen

Toev.

0

4

4

Egalisatie kosten verkiezingen

Begr. 2018
1e Burap

Verkiezingen

Onttr.

20

20

0

Egalisatie kosten verkiezingen

Begr. 2017
2e Burap

Reserve FLO

Toev.

175

175

Jaarlijkse dotatie Reserve FLO

2e Burap

RES.Visie op Velsen

Onttr.

150

32

Ontrekkingendemocratischeverrijking

1e Burap

Reserve FLO

Onttr.

269

227

FLO kosten 2018

2e Burap

Organisatie en financiën

Sportaccommodaties

Onttr.

165

165

Grootonderhoud sportpark Groeneveen

1e Burap

Sportaccommodaties

Onttr.

423

423

43

Egalisatie res.Sportaccommodaties

Begr. 2018

Sportaccommodaties

Toev.

465

227

Doorschuiven onderhoud naar komende jaren

2e Burap

Algemene reserve

Onttr.

1.740

1.740

Onttr tbv negatief begr. Saldo na 1e burap

1e Burap

Reserve Grote Hout/binnenvaartkade

Onttr.

750

350

Sanering grond

1e Burap

Res. Decentralisatie

Onttr.

2.500

2.500

Ontrekking t.b.v. SD

2e Burap

Reserve beleidsspeerpunten

Onttr.

363

363

Dekking div. budgetten

Bestedingsvoorstel

Totaal incidentele onttrekkingen

Onttr.

6.355

17.140

12.496

Totaal incidentele toevoegingen

Toev.

880

7.015

6.842

ga terug