Jaarstukken 2018

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Velsen besturen heeft veel weg van reizen. Dit jaarverslag en deze jaarrekening laten zien welke drukke route we hebben afgelegd in 2018. Het jaar waarin een nieuw college van start ging met het collegeprogramma  2018-2022 ‘Velsen komt naar je toe!’ en het raadsakkoord ‘Samenspel’. De Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen is steeds het kompas dat ons op koers houdt.

Navigeren
Waar komen we vandaan? Waar staan we nu door focus en enthousiasme? Waar willen we naar toe? De reis in 2018 ging onder meer langs Samenspel, Impulsprojecten en het Sociaal domein.

Samenspel
Niemand doet zijn eigen werk alleen. We kunnen onze doelen alleen bereiken als we samenwerken. Met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en partners uit de regio. Een aantal mooie voorbeelden van samenspel in 2018 zijn:

 • Parkenpraat. Samen met inwoners in gesprek gaan en aan de tekentafel zitten over hoe zij te toekomst van het groen in hun leefomgeving zien.
 • Cultuurtop. Tijdens de Cultuurtop hebben we met betrokkenen over de toekomst van de culturele sector van gedachten gewisseld.
 • Gesprekken tussen de gemeenten en woningcorporaties over de vernieuwing van de huurwoningvoorraad in beeldbepalende wijken.

We willen ruimte blijven maken voor gesprekken, inspraak en zeggenschap en de samenwerking met regionale partners versterken. We komen op voor de belangen van onze inwoners en bieden graag een steeds betere service. Dit laatste kan de gemeente niet alleen. Daarom kijken we opnieuw naar de regionale samenwerkingen en verbanden die er nu zijn. Door regionaal samen te werken bereiken we meer op grotere schaal. Zo behartigen we de belangen van Velsen beter en pakken we de maatschappelijke vraagstukken die er zijn effectiever aan.

Visie dichterbij door de impulsprojecten
Velsen als energieke en innovatieve gemeente. De impulsprojecten Citymarketing & masterplan de Rauwe Loper, Kustvisie & BRAK! IJmuiden, Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie brengen de visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen een stuk dichterbij.

Citymarketing en het masterplan De Rauwe Loper verbeteren het imago en de naamsbekendheid van Velsen om bewoners, bedrijven, bezoekers en kenniswerkers aan de gemeente te binden. In 2018 zijn promotiecampagnes uitgevoerd, magazines uitgegeven en nieuwe promotiefilms ontwikkeld. Het masterplan de Rauwe Loper versterkte in 2018 de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de routes naar de verschillende stranden en de haven. Ook is de Kustvisie verder uitgewerkt. Rondom de jachthaven ontstaat stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats. Er komen gevarieerde woningen, verblijfsaccommodaties, horeca, detailhandel, recreatieve voorzieningen en een openbare ruimte van goede kwaliteit. In het spannende Havenkwartier waar stad en haven elkaar ontmoeten, worden banden gesmeed en initiatieven rondom ontwikkelen en verduurzamen ontplooid. De parkeersituatie bij de Kop van de haven is verbeterd evenals de veiligheid. Ook zijn er fietsstallingen geplaatst, masten en elektrakasten geclusterd.

Kennisrijke impulsprojecten zijn BRAK! IJmuiden, Techport en Off shore wind. Brak! IJmuiden, opgericht in 2018, is het wetenschapscentrum over kust, klimaat en cultuur. Inwoners, wetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid werken hier samen aan klimaatadaptieve oplossingen. Het wind@work 2.0 programma van Amsterdam IJmuiden Offshore Port (AYOP) zet de regio op de kaart als interessante en geschikte locatie voor de offshore windindustrie. Met Techport willen we de regio op de kaart zetten als hét innovatieve centrum van de internationale staal- en maakindustrie. Het project ‘Slimmer onderhoud’ was een van de mooie successen van 2018. Onderzocht is hoe Techport Centre gerealiseerd kan worden. Dit onderzoek gaat verder in 2019.

Sociaal domein volop in beweging
We zorgen ervoor dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen. We boden ondersteuning aan onze inwoners zo snel, passend en dichtbij als het kon. Bij complexe vragen zorgden we voor de inzet van hulp,  bijvoorbeeld vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, of jeugdhulp. Daarbij hoort een sterke toegang tot het sociaal domein die voor inwoners duidelijk en goed vindbaar is. Meer inwoners met hulpvragen vonden het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Sociaal wijkteams. We startten in 2018 met het aanscherpen van onze visie op de Sociaal wijkteams. In 2019 gaan we hiermee verder.  

Voorbeelden van nieuwe inzet in 2018:

 • Start van een project om gezinnen die overbelast zijn te koppelen aan een vrijwillig steungezin. Doordat het steungezin een aantal dagen in de maand zorgt voor de kinderen, kunnen de overbelaste ouders op adem komen. Zo voorkomen we dat problemen erger worden.
 • Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, zodat leerlingen snel de juiste hulp krijgen. Door de inzet van onderwijs-zorgarrangementen konden meer leerlingen naar school.
 • Extra inzet op begeleiding van kwetsbare jonge gezinnen bij hen thuis en ondersteuning al tijdens de zwangerschap.
 • Een sportbrochure voor volwassenen om een overzicht te geven van de sport- en beweegactiviteiten in Velsen. Ook het aanbod van welzijn- en zorgaanbieders (zoals fysiotherapie) is hierin meegenomen. Zo kunnen meer mensen een passende beweegactiviteit vinden.
 • Een proef om mensen in de bijstand via sport-re-integratie in beweging te krijgen. Zij kunnen weer wennen aan een dagritme en worden geactiveerd naar (vrijwilligers)werk.
 • Door een persoonlijke aanpak zijn meer mensen met de langste afstand tot de arbeidsmarkt gestart met (vrijwilligers)werk of een opleiding.
 • Begeleiding van statushouders naar werk of andere vormen van participatie door re-integratietrajecten die speciaal voor statushouders zijn ontwikkeld.
 • Lokale coördinatie op zorg en veiligheid om op casusniveau de samenwerking binnen de gemeente en met partners te verbeteren.  

In 2018 startten we daarnaast met het ontwikkelen van een nieuwe Velsense visie op kunst en cultuur, waarbij we inwoners en partners betrokken. Er is onder andere geïnvesteerd in het behouden van cultuureducatie en ontwikkelen van de Stadsschouwburg Velsen.

Velsen: veel bereikt en volop nieuwe plannen
Naast het uitvoeren van werkzaamheden rondom de Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen,  zijn er ook plannen gemaakt. Op het gebied van energietransitie en duurzaamheid is beleid opgesteld voor aardgasvrije nieuwbouw en het project riothermie wordt uitgebreid. De mobiliteitsagenda met daarin de ambities over verkeersveiligheid, fietsverkeer, parkeren en vervoer is klaar. Evenals de plannen voor meer groen in de gemeente, om meer water op te kunnen vangen en een Bij-vriendelijke gemeente te zijn. Beleidszaken als het armoedebeleid (kinderen) en ondermijning hebben ook alle aandacht gekregen. We blijven ons inspannen om voor iedereen een aantrekkelijke gemeente zijn.

Financieel resultaat 2018
Financieel is het jaar 2018 met een positief resultaat geëindigd. Na verwerking van een aantal mutaties in de reserves resteert een bedrag van € 2,1 mln, dat aan de algemene reserve toegevoegd kan worden. De financiële positie is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2019.

Als gemeente zoeken wij naar eigentijdse wegen om voortdurend in verbinding te zijn met inwoners, organisaties en ondernemers. Als één team samen naar oplossingen zoeken, daar draait het om. En af en toe buiten de kaders durven denken, met een kompas in de hand.