Jaarstukken 2018

Balans

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa
Onder immaterieel wordt verstaan vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces.

Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
1-1-2018

Boekwaarde
31-12-2018

Kosten afsluiten geldleningen/saldo agio en disagio

-

-

-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

-

-

63

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.695

1.695

1.887

Totaal

1.695

1.695

1.950

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van immateriële vaste activa weer:

Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2017

Inves-
teringen

Desinves-teringen

Afschrij-
vingen

Bijdr. van derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2018

Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio

-

-

-

Kosten onderzoek en ontwikkeling
voor een bepaald actief

-

63

-

-

63

Bijdrage aan activa in eigendom
van derden

1.695

270

78

-

1.887

Totaal

1.695

333

-

78

-

-

1.950

De immateriële vaste activa omvat de kosten van onderzoek en ontwikkeling in het kader van het kleinschalig opdrachtgeverschap en de investeringen van activa in eigendom van derden: de 1e inrichting van scholen.  

Bij kosten onderzoek en ontwikkeling betreffen de investeringen de kosten van onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid van de ontwikkeling van de Lagersstraat en de Van Diepenstraat als locatie voor Kleinschalig Opdrachtgeverschap.
De investeringen bij bijdrage aan activa in eigendom van derden omvat de aanvullende 1e inrichting leer- en hulpmiddelen ten behoeve van het Ichthus Lyceum te Driehuis ( € 241.000) en de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Anthoniusschool te IJmuiden (€ 29.000).