Jaarstukken 2018

Bestuurlijk deel

Begroting 2018

Het saldo van de begroting 2018 kent het volgende verloop:

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Saldo primaire begroting 2018

473  

 v

Saldo 1e Bestuursrapportage

2.893

 n

Saldo 2e Bestuursrapportage

679

 v

Per saldo onttrekking aan algemene reserve dekking resultaat bestuursrapportages

1.741

 v

Saldo begroting per 31 december 2018

0

Het boekjaar sluit af met een positief resultaat van € 3,9 mln. Dit resultaat is vooral ontstaan door voordelen op de de treasury, algemene uitkering en kapitaallasten.

De tekorten in het Sociaal domein, bij het onderdeel jeugd zijn omvangrijk. Het tekort op de overgedragen taken Jeugdzorg zijn in 2018 licht afgenomen. Werd aanvankelijk in de begroting een tekort voorzien van € 2,6 mln, het tekortsaldo is  € 2,0 mln. Bij de WMO is het tegenovergestelde aan de hand: begroot was een overschot van € 1,5 mln. Hier loopt het overschot in geringe mate terug naar in werkelijkheid € 1,4 mln.  

Voor 2018 geldt nog dat overschotten op de begroting van het Sociaal domein worden toegevoegd aan de reserve Sociaal domein en tekorten gedekt worden uit deze reserve.

Bij het opmaken van de jaarstukken worden de reserves getoetst. De conclusies hiervan worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe nota Reserves en voorzieningen. Hierin zal een actualisatie van dit beleidsveld worden opgenomen. De financiële gevolgen worden zoveel mogelijk in de perspectiefnota 2019 opgenomen.

Indicatoren
In de jaarstukken zijn de wettelijk verplichte indicatoren opgenomen met de in 2018 gerealiseerde cijfers. Niet alle indicatoren zijn (nog) geactualiseerd in 2018. Dat wordt in de tabel aangegeven met nnb (niet bekend). Daarnaast zijn een aantal indicatoren vervallen. Dat zijn drie indicatoren in het programma Burger en bestuur, t.w. Harde kern jongeren, Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser.

ga terug