Jaarstukken 2018

Voorwoord

Voorwoord

De Jaarstukken 2018 bestaan uit een tweetal boekwerken:
·   Deel 1: het Jaarverslag
·   Deel 2: de Jaarrekening

Voor u ligt de Jaarrekening 2018. Dit onderdeel bevat de financiële verantwoording over het boekjaar 2018 en maakt onderdeel uit van de jaarstukken die gecontroleerd worden door de accountant.
De jaarrekening bestaat uit de delen:

·   Balans en de toelichting
De balans geeft inzicht in het bezit (de activa) en de schulden (passiva) van de gemeente. Door de opgenomen toelichtingen wordt ook het verloop van de activa en passiva volgbaar. Tot de passiva behoren de reserves en voorzieningen van de gemeente.

·   Overzicht van baten en lasten 2018 en de toelichting
De ‘rekening van baten en lasten’ laat, in een vergelijking met de Begroting 2018, het verloop zien van de baten (= inkomsten) en lasten (= uitgaven) van de gemeente. Het hieruit voortvloeiende resultaat is in de jaarrekening in het onderdeel ‘programmarekening’ geanalyseerd.

·   De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA)
SISA (Single Information Single Audit) is een werkwijze waarbij de accountant op het moment van de controle op de jaarrekening ook de controle op de verstrekte subsidies uitvoert en daarover één gezamenlijke accountantsverklaring afgeeft.

De bijlage is conform de voorgeschreven vorm. De noodzakelijke cijfers zijn vermeld. Velden die niet ingevuld zijn hebben óf geen betrekking op het jaar 2018 óf zijn niet van toepassing voor de gemeente Velsen. Aangezien niet elke regeling van toepassing is op onze gemeente zijn alleen de door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde regelingen opgenomen.

De jaarrekening is geheel conform de daartoe geldende richtlijnen (o.a. BBV, wet Fido) samengesteld.
De rekening 2018 sluit met een gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten van € 2.204.000 nadelig.

Na diverse door de raad reeds goedgekeurde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, ontstaat een voordelig gerealiseerde resultaat 2018 van € 3.854.000. In het raadsbesluit bij de jaarstukken is een voorstel opgenomen voor de bestemming van dit saldo.

De in de tabellen opgenomen bedragen zijn afgerond op € 1.000. Dit betekent dat in sommige tabellen kleine afrondingsverschillen aanwezig kunnen zijn.

Mei 2019
Het college van B&W gemeente Velsen

ga terug