Jaarstukken 2018

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

5 Organisatie en financiën

Begroting 2018 incl. wijzigingen

Rekening 2018

Begrotingsafwijking 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.5 Treasury

-2.051

1.342

3.393

-2.332

1.405

3.738

281

63

345

0.61 OZB Woningen

1.437

8.111

6.674

1.298

8.155

6.857

139

44

183

0.62 OZB niet-woningen

0

7.580

7.580

0

7.453

7.453

0

-127

-127

0.63 Parkeerbelasting

0

354

354

0

353

353

0

-1

-1

0.64 Belastingen overig

48

2.732

2.683

45

2.787

2.743

4

56

59

0.7 Algemene uitkering en overige

0

91.504

91.504

0

92.406

92.406

0

902

902

0.8 Overige baten en Lasten

2.940

481

-2.459

1.069

2

-1.068

1.871

-480

1.391

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

-1

0

1

1

0

1

3.4 Economische promotie

0

380

380

0

383

383

0

3

3

Totaal saldo van baten en lasten

2.374

112.485

110.110

79

112.945

112.866

2.295

460

2.755

0.10 Toevoeging aan reserves

2.788

-2.788

2789

-2.789

1

1

0.10 Onttrekking aan reserves

4.603

4.603

4.603

4.603

0

0

Gerealiseerde Resultaat

5.162

117.088

111.926

2.868

117.548

114.680

2.296

460

2.756

Overige overzichten

(bedragen *€1.000)

Begroting 2018 incl. wijzigingen

Rekening 2018

Begrotingsafwijking 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.4 Overhead

19.940

548

-19.393

20.079

372

-19.708

-139

176

-315

(bedragen *€1.000)

Begroting 2018 incl. wijzigingen

Rekening 2018

Begrotingsafwijking 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

-1

0

1

1

0

1

(bedragen *€1.000)

Begroting 2018 incl. wijzigingen

Rekening 2018

Begrotingsafwijking 2018

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Onvoorzien

213

0

213

0

0

0

213

0

213

De bovenstaande overzichten worden overeenkomstig de BBV opgenomen in het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.

De overhead is nader toegelicht in het programma Organisatie en financiën onder autorisatie 5.2. In dat programma is eveneens een overzicht van de kosten van overhead opgenomen.
De post onvoorzien is in 2018 niet nodig gebleken.

ga terug