Jaarstukken 2018

Afkortingenlijst

A

AB

Algemeen bestuur

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABHZ

Amsterdam Bezoeken Holland Zien

AIJZ

Afvalschap IJmond Zaanstreek

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

ACP

Amsterdam Cruise Port

ANPR

Automatic Number Plate Recognition (kenteken herkenning)

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Awbz

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AYOP

Amsterdam IJmuiden Offshore Port

B

BAG

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

BAW

Bestuursakkoord Water

BBT

Best Beschikbare Technieken

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

BCF

BTW- compensatiefonds

BDK

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

BDU

Brede Doel Uitkering

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIE

Bouwgrond in exploitatie

BIG

Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

BIZ

Bedrijfsinvesteringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

BTW

Belasting over de toegevoegde waarde

BUCH

Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Burap

Bestuursrapportage

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten

C

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

CNB

Centraal Nautisch Beheer

CO2

Koolstofdioxide

Coelo

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheid

CTER

Contraterrorisme en (tegengaan van) Radicalisering en Extremisme)

D

DMOP

Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan

DMJOP

Duurzaam MeerJaren Onderhoudsprogramma

DPIA

Data Protection Impact Assessment (onderzoek naar privacy risico’s in relatie tot een gegevensstroom)

E

ESIJ

Economische Samenwerking IJmond

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Informatie Audit (verantwoording over informatiebeveiliging)

F

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

Wet Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FWV

Financiële verhoudingswet

G

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GIBIT

Gemeentelijke Inkoop Bij IT

GIDS

Gezond in de stad

GPR-score

Gemeentelijke praktijk richtlijn voor duurzaam bouwen

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GS

Gedeputeerde Staten

H

HALT

Het ALTernatief

HBO

Hoger beroepsonderwijs

HIRB

Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik Bedrijventerreinen

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HVC

Huisvuilcentrale (Alkmaar)

I

ICD

Integrale Crisisdienst Jeugd

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IJPOS

IJmuiden Port Services

IKB

Individueel Keuze Budget

IMV

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

ISV

Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing

ITK

Internationale Taalklas

IVB

Integraal Veiligheidsbeleid

K

KCC

Klantcontactcentrum

KCV

Kunstencentrum Velsen

KO

Klein Opdrachtgeverschap

KIIC

Kust Innovatie en Informatie Centrum

KIMO

Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon (Deens)

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Kmar

Koninklijke Marechaussee

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

L

LAA

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

LHBTI

Lesbisch, homoseksueel. Biseksueel, transgender en intersekse

LNG

Liquid Natural Gas

LVVP

Lokaal verkeer- en vervoersplan

M

MBO

Middelbaar beroepsonderwijs

MDA++

Multidisciplinaire aanpak acute en structurele onveiligheid

MDCK/CSG

Multidisciplinair Centrum aanpak Kindermishandeling / Centrum Seksueel Geweld

MICK

Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland

MKB

Brancheorganisatie Midden en Kleinbedrijf

MOP

Meerjaren onderhoudsplan

MPG

Meerjaren prognose grondexploitaties

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MTO

Medewerkers tevredenheidonderzoek

MVA

Materiële vaste activa

MVI

Maatschappelijk verantwoord inkopen

MWUA

Meer Waarde Uit Afval

Mytec

Technische opleiding in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek en procestechniek

N

NAR

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

NEA

Nationaal Energieakkoord

NEN

Nederlandse Norm

NGE

Niet Gesprongen Explosieven

NIEGG

Niet in exploitatie genomen (bouw)gronden

NOC*NSF

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie.

NPZK

Nationaal Park Zuid Kennemerland

NZKG

Noordzeekanaalgebied

O

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OD NZKG

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

OOGO

Op Overeenstemmingsgericht Overleg

OV

Openbare Verlichting

P

P&C

Planning en Control

PBD

Plastic, Blik en Drinkkartons

PCV

Peutercentrale Velsen

PHCEZ

Portfeuillehouderscontact Economische Zaken

PMO

Preventief medisch onderzoek

POC

Percentage of compliance (manier van bepaling van winstneming in

grondexploitaties)

PRES

Platform Regionale Economische Stimulering MRA

PWN

Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland

R

RAW

Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw

RCE

Rijsdienst voor het Cultureel Erfgoed

RCT

Regionaal Contractmanagement Team

RES

Regionale Energie Strategie

RIEC N-H

Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord-Holland

RIVM

Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu

ROC/NOVA

Regionaal Opleidingscentrum NOVA

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RVP

Rijks Vaccinatie Programma

S

SHIP

Sluis Haven Informatie Punt

SIO

Strategisch Informatieoverleg

SISA

Single Information Single Audit

SROI

Social Return on Investment

SWV

Stichting Welzijn Velsen

T

TIP

Team Informatiebeveiliging & Privacy

U

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V

VET

Wet voortgang energietransitie

VGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRK

Veiligheidsregio Kennemerland

VTH

Vergunningverlening toezicht en handhaving

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

WHVBZ

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNRA

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WOZ

Wet onroerende zaken

WSW

Wet Sociale werkvoorziening

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSP

Werkgeverservicepunt

WWB

Wet Werk en Bijstand

Z

ZV

Ziekteverzuim

ZVF

Ziekteverzuimfrequentie

ga terug