Jaarstukken 2018

Overzicht programma's

Burger en bestuur

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat en daarmee voor de acceptatie van dat bestuur door de bestuurde gemeenschap. Een goed openbaar bestuur is een samenspel van gemeente, inwoners en ondernemers. Het bestuur weet wat er leeft in Velsen en samen worden ontwikkelingen opgepakt. Het bestuur neemt heldere besluiten die in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en is daar open en transparant over.

Velsen heeft een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. Vragen of aanvragen worden zo snel en slim mogelijk afgehandeld. Deze diensten worden zowel aan de publieksbalie en het digitale loket aangeboden.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De burgemeester, het college en de raad zetten nadrukkelijk in op de regierol en zoeken de samenwerking met inwoners en partners om te zorgen dat inwoners en bezoekers zich veilig en prettig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Context
De gemeente is er voor inwoners, organisaties en bedrijven. De dienstverlening door de gemeente Velsen wordt al jaren positief beoordeeld, dit blijkt onder meer uit de leefbaarheidsmonitor 2015. Dat is geen reden om stil te zitten. Dienstverlening maakt een constante ontwikkeling door en kan altijd sneller, simpeler en sympathieker.

Samenwerking
Het programma Bestuur en burger gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente Velsen. De gemeente zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het waarborgen van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Dit doen we zo snel en efficiënt mogelijk. Dat kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is.

Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur en een bestuur dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale partners blijft opzoeken. Met onze partners in de IJmond hebben we een Strategische IJmond Agenda opgesteld, die richtinggevend is voor onze samenwerking in 2016 en verder. We zijn samen met partners van start gegaan met vijf impulsprojecten om de realisatie van de Visie op Velsen 2025 een extra duw te geven. De uitvoering hiervan is in volle gang. Om de maatschappelijke vraagstukken zo effectief en efficiënt mogelijk te beantwoorden werken we intensief samen met inwoners, bedrijfsleven, maatschappelijk organisaties en partners in Velsen en daarbuiten.

Het kabinet is er veel aan gelegen om onveiligheidsgevoelens te laten dalen. De gemeente is samen met de lokale veiligheidspartners zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, bedrijven en inwoners gezamenlijk verantwoordelijk voor veiligheid. Als burgers en bedrijven zich inzetten, wordt de kans groter dat de overlast- of onveiligheidssituaties die zij als probleem ervaren, worden aangepakt. Met als beoogd effect dat hun gevoel van onveiligheid daalt.
Feitelijk wordt Nederland steeds veiliger. De geregistreerde criminaliteit daalt de laatste tien jaar. In 2015 was er in Nederland 5% minder geregistreerde criminaliteit dan in 2014 (bron: CBS). Burgers voelen zich ook wat veiliger volgens de landelijk Veiligheidsmonitor.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat het takenpakket van de gemeente op gebied van veiligheid steeds groter wordt. Voorbeelden zijn de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit en de regierol van de gemeente bij de aanpak van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met een uitbreiding van de bevoegdheden van de burgemeester, zoals het opleggen van huis- en gebiedsverboden en recentelijk ook de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen. Daarmee hangt samen dat verschillende overheden zich steeds meer verenigen en bestuurlijke, strafrechtelijke interventies en preventieve maatregelen met elkaar afstemmen. Binnen de gemeente is de ontwikkeling zichtbaar dat het sociaal domein en het veiligheidsdomein steeds meer samenwerken, bijvoorbeeld in de aanpak van jeugdoverlast en van mensen met verward gedrag.

Programmadoelstelling

Een goed functionerend bestuur, dat efficiënt en klantgericht omgaat met vragen of problemen van inwoners, bedrijven of bezoekers van de gemeente.

4.1 Een goed functionerend bestuur

4.2 Velsen biedt een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening

4.3 Het versterken van de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners, bedrijven en bezoekers

Lasten & baten

Lasten

€ 14.906

8,5 %

Baten

€ 3.060

1,8 %