Jaarstukken 2018

Diverse overzichten

Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen en -rechtmatigheid

Programma
(bedragen x €1.000)

Raming na wijziging

Realisatie

Vrije Ruimte

Compen-
satie

Resul-
taat

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Autorisatieniveau 1.1

4.519

1.275

-3.244

3.445

1.392

-2.053

1.075

117

1.192

Autorisatieniveau 1.2

9.326

9.740

414

9.549

9.917

368

-223

177

-46

1 Ondernemend en duurzaam Velsen

13.846

11.015

-2.831

12.994

11.309

-1.685

852

294

1.146

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Autorisatieniveau 2.1

14.888

1.218

-13.670

15.288

1.439

-13.850

-400

220

-180

Autorisatieniveau 2.2

64.418

21.882

-42.536

63.286

22.554

-40.732

1.132

672

1.804

Autorisatieniveau 2.3

7.547

1.605

-5.941

7.543

1.824

-5.719

4

219

223

2 Vitaal en sociaal Velsen

86.853

24.705

-62.148

86.117

25.816

-60.301

736

1.111

1.847

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Autorisatieniveau 3.1

19.785

7.280

-12.505

19.862

8.126

-11.736

-77

846

768

Autorisatieniveau 3.2

573

1

-572

277

19

-258

296

18

314

Autorisatieniveau 3.3

3.318

605

-2.712

2.939

1.135

-1.804

379

530

909

Autorisatieniveau 3.4

6.174

8

-6.166

6.151

0

-6.151

23

-8

15

3 Wonen en leven in Velsen

29.849

7.895

-21.954

29.229

9.280

-19.948

620

1.385

2.006

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Autorisatieniveau 4.1

3.105

0

-3.105

3.332

11

-3.322

-228

11

-217

Autorisatieniveau 4.2

4.268

2.978

-1.290

3.800

2.864

-936

468

-114

354

Autorisatieniveau 4.3

7.557

190

-7.367

7.773

185

-7.588

-217

-5

-221

4 Burger en bestuur

14.930

3.168

-11.762

14.906

3.060

-11.846

24

-108

-84

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Autorisatieniveau 5.1

2.374

112.485

110.110

79

112.945

112.866

2.295

460

2.755

Autorisatieniveau 5.2

28.318

6.930

-21.387

28.211

6.984

-21.227

107

53

160

Autorisatieniveau 5.3

5.606

5.048

-557

3.447

3.385

-62

2.159

-1.663

496

5 Organisatie en financiën

36.297

124.463

88.166

31.737

123.313

91.577

4.561

-1.150

3.411

Totaal saldo van baten en lasten

181.775

171.246

-10.529

174.982

172.779

-2.204

6.793

1.533

8.325

Toevoeging / onttrekking aan reserves

Toevoeging/ onttrekking reserves prog 1

0

1.505

1.505

0

709

709

0

-796

-796

Toevoeging/ onttrekking reserves prog 2

3.032

5.588

2.555

2.813

3.843

1.030

220

-1.745

-1.525

Toevoeging/ onttrekking reserves prog 3

839

4.111

3.272

1.124

2.968

1.844

-285

-1.143

-1.428

Toevoeging/ onttrekking reserves prog 4

179

439

260

179

260

81

0

-179

-179

Toevoeging/ onttrekking reserves prog 5

3.404

6.340

2.936

3.165

5.559

2.394

238

-781

-542

Subtotaal mutaties reserves

7.454

17.983

10.529

7.281

13.338

6.058

173

-4.644

-4.471

Resultaat na bestemming

189.229

189.229

0

182.263

186.117

3.854

6.965

-3.111

3.854

Analyse van overschrijdingen:

In onderstaande tabel is een analyse en toelichting opgenomen van overschrijdingen boven de  
€ 100.000, overeenkomstig het afwijkingenbeleid.

Onrechtmatig telt niet mee in oordeel

Onrechtmatig


Prog

Aut.
Niv.

Omschrijving

Over-
schrijding

Passend
in beleid

Direct
gerelateerde
inkomsten
(compensatie)

Passend in
beleid tijdige
rapportage
niet mogelijk

telt wel
mee in
het oordeel

Opmerking

1

1,2

7.3 Afval

x

x

x

De hoeveelheid ingezameld plastic is toegenomen. Daartegenover staan toegenomen inkomsten, die nagenoeg de overschrijding dekken.

2

2.1

6.2 Wijkteams

x

x

x

Kosten van het CJG., deze worden gedekt door een reservemutatie. In 2e Burap zijn zowel de lasten als de baten begroot op autorisatie 2.2.

4

4,1

0,1 Bestuur

x

x

x

Uitgaven gedaan ten laste van een per abuis negatief begrote post, Dit betreft Democratische verrijking die ten onrechte (voor het dubbele bedrag positief op autorisatie 4.2 is begroot. Hiermee rekening houdend zijn zowel de lasten op autorisatie 4.1 en 4.2 niet overschreden.

4

4.3

1.2 Openbare orde

x

x

x

Kosten van opruimen niet gesprongen explosieven en kosten dierenambulace zijn hoger uitgevallen. Voor de niet gesprongen explosieven ontvangt de gemeente een vergoeding in de algemene uitkering.

5

div

Autorisaties 2.1 t/m 2.3 en autorisatie 3.4

nvt

x

nvt

In de 2e bestuursrapportage is de kostenverdeling in de autorisaties van programma Sociaal en vitaal en het autorisatieniveau 3.4 niet goed begroot. De begrote personele- en overige kosten zijn op een kleiner aantal kostenplaatsen verwerkt dan de bedoeling was.Dat houdt in dat op deze kostenplaatsen een te hoog bedrag staat begroot en op een aantal andere geen bedrag is opgenomen. Per saldo is dit wel neutraal. De gerealiseerde kosten zijn wel goed verdeeld, zodat er ten opzichte van de begroting verschillen onstaan die per saldo neutraal zijn.

Kredieten. Zie paragraaf Investeringen

Er zijn egeen onrechtmatige overschrijdingen bij de kredieten.

ga terug