Jaarstukken 2018

Diverse overzichten

Wet Normering Topinkomens

Wet Normering Topinkomens

Topfunctionarissen met dienstverband

Naam

Dhr. R.B. Palstra

Dhr. K.M. Radstake

Functiegegevens

Raadsgriffier

Gemeente-
secretaris /
Algemeen
directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 / 31-12

01-01 / 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

88.952

124.265

Beloningen betaalbaar op termijn

14.724

18.342

Subtotaal

103.676

142.607

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

103.676

142.607

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Naam

Dhr. R.B. Palstra

Dhr. K.M. Radstake

Functiegegevens

Raadsgriffier

Gemeente-
secretaris /
Algemeen
directeur

2017

Aanvang en einde functievervulling

1-11 / 31-12

1-1 / 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Individueel WNT-maximum

€ 33.610

€ 181.000

Beloning/ bezoldiging

€ 14.635

€ 128.042

Voorzieningen betaalbaar op termijn

€ 2.284

€ 17.071

Subtotaal

€ 16.919

€ 145.113

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

€ 16.919

€ 145.113

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

ga terug