Jaarstukken 2018

Overzicht programma's

Wonen en leven in Velsen

Uitgangspunten en context voor dit programma

Uitgangspunten
De Visie op Velsen 2025 duidt het belang van de kernenstructuur en de identiteit van de kernen. Behoud van het dorpse karakter van de kernen in de noord-zuid structuur is het uitgangspunt. Essentieel hierbij zijn de groene bufferzones tussen de kernen en de kwaliteit hiervan als uitloop- en recreatiegebied van de inwoners van Velsen. In Velsen is een veelheid aan woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties te vinden. De gemeente heeft een verleden (deels zichtbaar, deels onzichtbaar) waar cultuurhistorische waarde aan toe te kennen is. Deze veelheid aan functies zorgt voor spanning tussen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd staat het voor een hoogwaardig woon- en leefkwaliteit van het gebied, omdat alle voorzieningen in de buurt zijn.

Het programma Wonen en Leven in Velsen draagt op meerdere manieren bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025. Met de uitvoering van de Woonvisie zetten we onder meer in op Interessant IJmuiden. Ze schept hierbij de randvoorwaarden voor een stedelijk woonmilieu in IJmuiden met een brede bevolkingssamenstelling. De Structuurvisie beschrijft, in nauwe afstemming met onze IJmondbuurgemeenten, het ruimtelijk toekomstbeeld van Velsen. Het Landschapsbeleidsplan en het groenbeleidsplan, die in 2018 worden samengevoegd tot één plan, geven met de Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem uitvoering aan de versterking van het omringende landschap dat in sterke mate bepalend is voor de leefkwaliteit.

De gemeente wil zich opstellen als partner voor ontwikkelingen. Ze stuurt waar dat nodig is en geeft tevens ruimte waar dat mogelijk is. Daarbij faciliteert de gemeente ontwikkelingen die de ambities van de Visie op Velsen 2025 en de Structuurvisie ondersteunen. Impulsprojecten zijn daar een goed voorbeeld van.

Voor een boeiende en aantrekkelijke leefomgeving is het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn op het gebied van cultuur en ontspanning. Het college investeert in cultuureducatie op de scholen en ondersteunt slimme verbindingen tussen cultuur en andere sectoren in de maatschappij. Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan het realiseren van de doelen van het sociaal domein.
Velsen moet ook aantrekkelijk zijn om je in te bewegen. Het college heeft de wettelijke taak om de ruimte in te richten en te beheren. De manier waarop de gemeente dat doet en tot welk kwaliteitsniveau is eigen beleid. Inwoners en partners zoals woningcorporaties dragen mede verantwoordelijkheid voor een schone, hele, en veilige openbare ruimte. De gemeente treedt daarbij coördinerend en ondersteunend op. Waar het om feitelijk fysieke inrichting gaat, voert de gemeente ook uit.

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke fysieke leefomgeving.
In de prioriteit Interessant IJmuiden uit de Strategische agenda wordt daar invulling aan gegeven. Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Velsen. Met gerichte doorstromingsmaatregelen voor de bus en fiets geven we de bereikbaarheid een belangrijke impuls.

Context
Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van een andere functie. Doel is de schaarse ruimte zo in te delen dat een evenwicht ontstaat tussen de verschillende functies: wonen, werken, natuur en recreëren en dat Velsen zich kan ontwikkelen tot een stad in de geest van de Visie op Velsen 2025 en de Structuurvisie Velsen. Met het samenvoegen van het complexe omgevingsrecht in één Omgevingswet, wil het Rijk het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden eenvoudiger maken.

De openbare ruimte is belangrijk voor mensen: men gebruikt deze bijna dagelijks en het biedt voorzieningen voor activiteiten. Voor de beleving van de woonomgeving speelt de openbare ruimte een grote rol.  Hierbij is het de kunst om de openbare ruimte zo veelzijdig mogelijk in te zetten, waaronder voor het ‘sportinclusief’ (her-) inrichten van de openbare ruimte. Hiermee bedoelen we dat wij waar mogelijk rekening houden met bewegen, sporten en spelen in die openbare ruimte. Maar ook rekening houden met klimaatadaptatie door bijvoorbeeld bij herinrichting van de openbare ruimte voor meer groen te kiezen.

Zowel op rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau wordt de cultuursector gestimuleerd om meer op eigen benen te staan. In verband met teruglopende middelen is dit noodzaak geworden. Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt, biedt plezier en draagt bij aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken.

Programmadoelstelling

Een aantrekkelijke gemeente voor alle Velsenaren, instellingen  en ondernemers om te wonen en te leven, nu en in de toekomst.

3.1 Zorgen voor voldoende groen, optimale bereikbaarheid, een aanvaardbare parkeerdruk, schone openbare ruimte en kwalitatief technisch voldoende wegen.

3.2 Het ontwikkelen en behouden van een woningvoorraad die kwalitatief en kwantitatief voorziet in de behoefte en wensen van de bevolking, rekening houdend met instroom van buitenaf

3.3 Het (her)ontwikkelen en behouden van de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving

3.4 Het bevorderen van deelname aan kunst en cultuur en het verbinden van kunst en cultuur met het sociaal domein

Lasten & baten

Lasten

€ 29.228.632

16,7 %

Baten

€ 9.280.180

5,4 %